okno.be
= [ code31.org mxHz.org so-on.be ]

 

BACK:
art’s anniversary 2007  

fluxus, the historical background of art's birthday

  print
 
Fluxus werd opgericht in 1962 door de Amerikaan George Maciunas. Naast Amerika en Europa, was Fluxus ook goed vertegenwoordigd in Japan. Fluxus past binnen geen enkel traditioneel kunsthistorisch denkkader, het is geen schilder- of beeldhouwkunst, geen muziek of theater, geen literatuur of film. De meeste Fluxus-kunstenaars behoorden tot de onvoorspelbare experimentele avant-garde en haddenheel diverse professionele achtergronden.
Fluxus kan men dan ook beter omschrijven als een fenomeen en geesteshouding in plaats van als een coherente artistieke beweging. Maciunas, Nam June Paik en John Cagezijn enkele van de belangrijkste Fluxus artiesten. Na het anarchistische Dadaïsme is Fluxus de eerste grensoverschrijdende en veelvormige kunstvorm. Precies dit was ook een van de doelstellingen van de groep: er werd gestreefd naar het doorbreken van de vastgeroeste classificatiesin de kunstgeschiedenis ten gunste van intermediaire en moeilijker te definiëren kunstvormen, zoals performances, acties en events. Uit de losse organisatie van de groep en hun voorliefde voor 'ongrijpbare' activiteiten blijkt ook hun verzet tegen een al te persoonlijke kunst, die de mystificatie van de persoon van de kunstenaar tot gevolg heeft.

Fluxus is een neo-avant-garde stroming die ontstaat in de jaren ’50 in New York en die historisch gezien niet echt als periode kan worden afgesloten. De term ‘Fluxus’17 staat voor het steeds veranderende karakter van de groep, maar benadrukt ook de uiteenlopende activiteiten, media, disciplines, nationaliteiten, geslachten en benaderingen waarvan binnen de groep sprake is.
Het gamma van Fluxus-experimenten is zeer ruim, en als gemeenschappelijke noemer wordt een bepaalde houding -of beter : de fluxus-ervaring- centraal gesteld. Deze houding kan teruggebracht worden op de gerelateerde ideeën over cultuur, maatschappij en politiek die in het begin van de 20ste eeuw, in verschillende constellaties en telkens met andere accenten, gangbaar waren bij de Futuristen, de Dadaïsten en de Surrealisten. Na WWII worden deze ideeën terug opgepikt door kunstenaars die actief zijn in groepen zoals de Lettristen, de Internationale Situationisten, en Fluxus zelf.

In tegenstelling tot deze andere neo-avant-gardes is Fluxus nog steeds actief vandaag de dag. In de Fluxus-filosofie ligt de nadruk op het proces, op de ervaring en dus ook op de participatie van het publiek. Fluxus heeft niet echt een eigen vormelijke stijl om uitdrukking te geven aan zijn sociale bewogenheid. De processen worden meestal geëxterioriseerd onder de vorm van happenings of ‘events’ en de nadruk ligt op het ‘open end’ van het proces, geen beperkingen, alles is mogelijk, en het ritueel [het herhalen] en het gecontroleerde toeval spelen een belangrijke rol.

De Fluxus performances worden vooral gekenmerkt door een combinatie van acties, eenvoudige handelingen die plaatsvinden binnen een geritualiseerde context.
Deze handelingen zijn wel steeds op een of andere wijze een inbreuk op vaste waarden en normen en op die wijze wordt de bestaande maatschappelijke orde op een speelse wijze geprovoceerd. Fluxus ageert hierbij niet vanuit een politieke of ideologische overtuiging, zoals de Constructivisten of de Futuristen, en heeft zeker niet tot doel maatschappelijke veranderingen teweeg te brengen. De nadruk ligt bij Fluxus op een ontwrichten van dagelijkse situaties door deze gewone processen in een andere context te plaatsen, en het schrijft het publiek een participerende rol toe binnen de ontwikkeling van dit proces.

Fluxus is absoluut niet objectgericht, en tracht dan ook de restanten van performances uit het commerciële kunstcircuit te houden. Welke vorm de fluxus-experimenten ook aannemen, het basisidee achter de fluxus-activiteiten is dat het leven zelf als kunst kan worden ervaren.

volledige tekst:
so-on.be/?id=642

 

 


 

okno --- koolmijnenkaai 30/34 --- 1080 brussels --- belgium --- steklo♥okno.be --- tel +32 2 410 9940